Skandalernas Karolinska

Paolo Macchiarini

- Detta har hänt


2010

Den världskände kirurgen Paolo Macchiarini rekryteras som gästprofessor till Karolinska institutet.


2011

I juni opereras patient nummer ett på Karolinska universitetssjukhuset. Patienten, som är från Eritrea men bor på Island, blir därmed först i världen med att få en konstgjord luftstrupe. Den är av plast, besådd med hans egna stamceller.
 
I november opereras patient nummer två, en man från USA, på sjukhuset. Samma månad publicerar Paolo Macchiarini en rapport i Lancet som beskriver utfallet av patient nummer ett efter fem månader. Enligt artikeln hade patienten ”inga större komplikationer”.


2012

På våren avlider patient nummer två. I augusti samma år opereras patient nummer tre, en patient från Turkiet, på Karolinska universitetssjukhuset.


2013

I juli opereras patient nummer tre om efter att ha fått allvarliga komplikationer. I augusti larmar ansvariga läkaren på Island om att den första patientens luftrör bara blir sämre och sämre. Han flyttas till Sverige.

I oktober får Paolo Macchiarini operationsförbud på thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset efter att ett läkarmöte hållits där kirurgen fått redovisa utfallet av operationerna som gjorts med metoden.

2014

I januari avlider patient nummer ett.

I juni anmäler fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset Paolo Macchiarini till KI:s rektor för att ha förvanskat resultaten av operationerna i sex vetenskapliga artiklar. Anmälan görs senare även till Läkemedelsverket och Centrala etikprövningsnämnden, som överlåter ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. En belgisk forskare, Pierre Delaere, anmäler även Paolo Macchiarinis artikel i Lancet för forskningsfusk.

I november publicerar New York Times de första artiklarna om anklagelserna mot den berömde läkaren. Samma månad ger Karolinska institutets rektor en extern utredare, professor emeritus Bengt Gerdin, uppdraget att utreda läkarnas anmälan mot Macchiarini. Rektorn beslutar också att inhämta yttrande från etikrådet med anledning av den belgiske forskarens anmälan.


2015

I mars skriver Karolinska institutets etikråd till rektor Anders Hamsten att de inte anser att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet. Rektorn beslutar samma sak en tid senare. Paolo Macchiarini frias därmed från fuskanklagelserna från den belgiske professorn.


I april polisanmäler Läkemedelsverket brott mot läkemedelslagen, eftersom det inte inhämtats tillstånd för klinisk prövning före operationerna. Åklagare inleder sedan en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

I maj redovisar den externa utredaren Bengt Gerdin åtskilliga fall av oredlighet i artiklar i form av bristande överrens­stämmelse med journaldata.

I augusti frias Paolo Macchiarini från forskningsfusk av KI:s rektor Anders Hamsten, även om han anses ha agerat oaktsamt. Det slås dessutom fast att Paolo Macchiarini inte ägnat sig åt forskning, utan åt sjukvård. Den externe granskaren Bengt Gerdin (bilden) har inte sett hela materialet, och är kritisk till detta.

 

2016

I januari har den externa granskaren Bengt Gerdin satt sig in det underlag han tidigare inte fått tillgång till och vidhåller sin bedömning att det rör sig om oredlighet i forskning. Tidningen Vanity Fair skriver en artikel om stjärnkirurgens privatliv där det även framkommer uppgifter om felaktigheter i cv:t. Karolinska institutet uppger att meritförteckningen ska granskas.


Den 13 januari sänder SVT första avsnittet i Dokument inifråns serie om Paolo Macchiarini, Experimenten. Efter program två kallar KI:s rektor Anders Hamsten omständigheterna kring Macchiarinis operationer i Ryssland för ”oacceptabla”. Den 27 januari sänds tredje och sista delen. Två dagar senare säger rektor Anders Hamsten till Dagens Medicin att den världskände kirurgen inte kan vara kvar. Samtidigt ska en extern granskning och en haverikommission tillsättas om KI:s egen hantering.


Den 3 februari tillsätter Karolinska universitetssjukhuset en egen granskning av operationerna som ska ledas av sjukhusets egen chefläkare, Nina Nelson Follin. Beslutet får skarp kritik och redan senare samma dag meddelas att utredningen ska utföras av en extern granskare.


Den 4 februari fattas de formella besluten. Rektor Anders Hamsten beslutar att Paolo Macchiarinis anställning inte ska förlängas. Konsistoriet beslutar om haverikommissionen och preciserar vad den ska utreda. Här ingår dock inte de delar som berör den medicinskt vetenskapliga delen, eftersom detta ska ligga utanför konsistoriets beslutsområde. Det ligger fortfarande på Anders Hamsten att i så fall fatta beslut om en utredning av den frågan.


Den 7 februari avgår Urban Lendahl som sekreterare för Nobelförsamlingen vid KI och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Angiven orsak: Han kommer att granskas i Macchiarini-fallet.


Den 9 februari offentliggörs att Sten Heckscher ska leda granskningen av KI. Heckscher har tidigare varit rikspolischef och ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Den 12 februari meddelar Karolinska universitetssjukhuset att utredningen kring Paolo Macchiarinis operationer ska utföras av den externe granskaren Kjell Asplund, professor emeritus i medicin samt ordförande i Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

Den 13 februari klockan 00.00 meddelar rektor Anders Hamsten att han ställer sin plats till förfogande, i ett meddelande från KI. Lars Leijonborg, styrelsens ordförande, tackar av rektorn och prorektor Karin Dahlman-Wright kommer att fullgöra rektors uppgifter fram till dess att en ny rektor är utsedd.

Den 16 februari meddelade Karin Dahlman-Wright att KI ämnar lämna över ärendet kring Paolo Macchiarini och oredlighet i forskning till CEPN, Centrala Etiksprövningsnämnden, för ett yttrande.

Den 22 februari aviserar KI att institutet avser att avskeda Paolo Macchiarini inom två veckor. Forskarens fackförförbund är kontaktat i frågan. Tidigare i februari togs beslutet att han inte skulle få förlängd anställning när hans förordnande tar slut 30 november i år.

Samma dag begär dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, entledigande från sitt uppdrag.

Den 25 februari. Det kritiserade rektorsrådet, Jan Carlstedt-Duke, avpolletteras av den nya och vikarierande rektorn för Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright. Hon avskaffar rektorsrådet och berättar om det vid ett informationsmöte på KI.

Den 29 februari utses Henrik Grönberg till vikarierande prorektor på Karolinska institutet (KI). Han är professor i cancerepidemiologi vid KI sedan 2005 och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset.

Den 3 mars. Regeringen beslutar att byta ut delar av Karolinska institutets styrelse, konsistoriet. Beslutet är en direkt följd av turerna kring skandalkirurgen Paolo Macchiarini och hans forskning. Exakt hur många eller vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som får gå avgörs av nomineringsgruppen, även om beslutet fattas av regeringen. Nomineringsgruppens förslag ska redovisas senast den 1 april.


Den 23 mars. Personalansvarsnämnden på Karolinska institutet fattar beslut om att Paolo Macchiarini ska få sparken.

Den 3 juni. Etikprövningslagen ses över, meddelar Helene Hellemark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Utredare blir Gudmund Toijer, justitieråd i Högsta domstolen.  Utredaren ska bland annat granska regleringen för verksamhet som befinner sig i gränsområdet mellan sjukvård klinisk forskning och föreslå hur det säkerställs att forskning som har sitt ursprung i sjukvård genomgår etikprövning. 31 augusti 2017 ska uppdraget redovisas.

Den 31 augusti. Professor emeritus Kjell Asplund presenterar den oberoende granskningen av Karolinska universitetssjukhusets agerande i Macchiarini-fallet. Den ger sjukhuset skarp kritik för bland annat oföljsamhet till lagar och etiska riktlinjer.  Sjukhusdirektör Melvin Samson bad drabbade patienter och anhöriga om ursäkt och sa att händelseförloppet var "exceptionellt och oacceptabelt". Två höga chefer, Ulf Lockowandt och Bo Tideholm - verksamhetschefer på kliniker där operationsbeslut fattades, fick timeout i två veckor.

Den 2 september. Lars Leijonborg meddelar att han avgår som ordförande i KI:s styrelse, konsistoriet. Han säger att rapporten som väntas några dagar senare inte ligger till grund för beslutet.

Den 5 september. Kritiken mot Karolinska institutet, KI, om hur ärendena kring kirurgen Paolo Macchiarini hanterats var svidande i den externa utredning som presenterades av Sten Heckscher.

De båda KI-rektorer som tjänstgjort under den period Macchiarini varit knuten till KI har arbetat på ett sätt som varit ”skolexempel på dåligt ledarskap”. KI:s agerande kritiseras med ord som ”slafsigt”, ”nonchalant” och ”allvarliga brister”. Referenser hade, inför rekryteringen av Macchiarini 2010, beskrivit honom som vårdslös, lögnaktig och han påstods lida av hypomani. De anmärkningsvärt negativa referenserna dokumenterades inte och föranledde inga vidare åtgärder. KI kan inte heller frias från ansvar för operationerna med plaststrupar som utfördes på Karolinska universitetssjukhuset.

Som en följd av utredningen får tidigare KI-rektor Harriet Wallberg samma dag sparken som universitetskansler.

 

« Till Artiklar och media om Paolo Macchiarini